photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


czwartek 28.01.2016

OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE STUDENTA UMIESZCZANE W SUPLEMENCIE

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasady dotyczące sporządzania dyplomu ukończenia studiów

oraz suplementu do dyplomu opisuje Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 17 Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Na wniosek osoby zainteresowanej w suplemencie mogą być umieszczone:

Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:

  1. a) informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych,
  2. b) innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),
  3. c) wyróżnienia,
  4. d) nagrody,
  5. e) wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (dana kwalifikacja).

Osoby zainteresowane uwzględnieniem w suplemencie dodatkowych informacji proszone są o ich przekazane w formie elektronicznej i papierowej. Do suplementu wpisane zostaną osiągnięcia wiarygodnie udokumentowane i zaakceptowane przez Dziekana.

formularz do pobrania tutaj


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster