photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Biotechnologia

piątek 15.07.2011

Na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii  i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie biotechnologia.

Od 2011 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze dyscyplina biotechnologia.

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – edycja 2017-2021- Nabór Uzupełniający

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF), Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji (do pobrania tutaj – PDF).

Kandydaci do 26 kwietnia 2019 roku powinni złożyć następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj DOC),

2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania tutaj DOC),

3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i doniesieniach konferencyjnych (załączyć kopie prac/streszczeń konferencyjnych), pracy w kołach naukowych (załączyć potwierdzenie opiekuna koła), nagrodach, wyróżnieniach (załączyć ksero), stażach krajowych i zagranicznych (załączyć potwierdzenie opiekuna stażu) oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,

4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

6. udokumentowane (zaświadczenie z dziekanatu) wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),

7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: DOC).

9. Informację/oświadczenie o tym czy kandydat jest/był uczestnikiem innych studiów doktoranckich.

Kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł Doktora Habilitowanego lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich (limit 5 osób).

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ważoną ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);
3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej 10-minutową prezentacją pracy magisterskiej (0-10pkt).

Rozmowy kwalifikacyjne – informacja zostanie podana w późniejszym terminie.STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – edycja 2017-2021 zarządzenie 61 Rektora SGGW z dnia 18 lipca 2017 r.

Kierownik studiów dr hab. Grzegorz Bartoszewski 
budynek 37, pokój 2/64, godziny przyjęć piątki 12.00-13.00
tel: 22 59 32 177, e-mail:  

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF)

Czas trwania studiów: od 1 października 2017 do 30 września 2021.

Kierownik studiów pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem i przebiegiem studiów doktoranckich.

Uczestnicy studiów realizują program studiów w ciągu 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach czas trwania studiów może zostać przedłużony (bez stypendium).

Opiekun naukowy kieruje rozwojem naukowym doktoranta i zabezpiecza środki na realizację zaplanowanych w harmonogramie badań.

Sprawy związane z uruchomieniem i przeprowadzeniem przewodu doktorskiego proceduje Prodziekan ds. Nauki.

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – Edycja 2015-2019 zarządzenie 51 Rektora SGGW z dnia 6 lipca 2015

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF).

Czas trwania studiów: od 1 października 2015 do 30 września 2019.

Kierownik studiów pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem i przebiegiem studiów.

Uczestnicy studiów realizują program studiów w ciągu 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach czas trwania studiów może zostać przedłużony (bez stypendium).

Opiekun naukowy kieruje rozwojem naukowym doktoranta i zabezpiecza środki na realizację zaplanowanych w harmonogramie badań.

Sprawy związane z uruchomieniem i przeprowadzeniem przewodu doktorskiego proceduje Prodziekan ds. Nauki.

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – edycja 2014-2018 zarządzenie 47 Rektora SGGW z dnia 2 lipca 2014

Kierownik studiów dr hab. Grzegorz Bartoszewski
budynek 37, pokój 2/64, godziny przyjęć piątki 12.00-13.00
tel: 22 59 32 177,  e-mail:

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF)

Czas trwania studiów: od 1 października 2014 do 30 września 2018.

Kierownik studiów pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem i przebiegiem studiów.

Uczestnicy studiów realizują program studiów w ciągu 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach czas trwania studiów może zostać przedłużony o 1 rok (bez stypendium).

Opiekun naukowy kieruje rozwojem naukowym doktoranta i zabezpiecza środki na realizację zaplanowanych w harmonogramie badań.

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – edycja 2012-2016 zarządzenie 70 Rektora SGGW z dnia 13 lipca 2012

Kierownik studiów dr hab. Grzegorz Bartoszewski
budynek 37, pokój 2/64, godziny przyjęć piątki 12.00-13.00
tel: 22 59 32 177,  e-mail:

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF)

Czas trwania studiów: od 1 października 2012 do 30 września 2016.

Kierownik studiów pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem i przebiegiem studiów.

Uczestnicy studiów realizują program studiów w ciągu 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach czas trwania studiów może zostać przedłużony o 1 rok (bez stypendium).

Opiekun naukowy kieruje rozwojem naukowym doktoranta i stara się zabezpieczyć środki na realizację zaplanowanych w harmonogramie badań.

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Biotechnologia – edycja 2011-2015 zarządzenie 53 Rektora SGGW z dnia 27 czerwca 2011

Kierownik studiów  dr hab. Grzegorz Bartoszewski

budynek 37, pokój 2/64, godziny przyjęć piątki 12.00-13.00
http://wobiak.sggw.pl/studia-doktoranckie/studia-doktoranckie-biotechnologia/ tel: 22 59 32 177
e-mail: 

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF).

Czas trwania studiów: od 1 października 2011 do 30 września 2015.

Kierownik studiów pełni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem i przebiegiem studiów.

Uczestnicy studiów realizują program studiów (załącznik 1) w ciągu 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach czas trwania studiów może zostać przedłużony o 1 rok (bez stypendium).

Opiekun naukowy kieruje rozwojem naukowym doktoranta i stara się zabezpieczyć środki na realizację zaplanowanych w harmonogramie badań.

‘INFO-‘ DLA DOKTORANTÓW KTÓRZY ZAMIERZAJĄ OTWORZYĆ PRZEWÓD DOKTORSKI

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej  jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacji naukowej w formie książki.
2. Wszczęcie przewodu doktorskiego następuje przed przystąpieniem do egzaminów – język obcy, wybrany przedmiot (np. socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia) i przedmiot zawodowy.

Wymagane jest złożenie dokumentów zgodnie z wykazem – kliknij tutaj.

Rada Wydziału WOBiAK rozpatruje podanie, zatwierdza promotora i wyznacza recenzentów (conajmniej dwóch recenzentów spoza jednostki).

Doktorant składa podanie adresowane do Rady Wydziału o wyznaczenie Komisji do przeprowadzenia egzaminów: język obcy, wybrany przedmiot (np. socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia) i przedmiot zawodowy.

Po zdaniu w/w egzaminów, Doktorant składa pracę w Dziekanacie najpierw w formie nieoprawionej do wglądu przez p. Dziekana ds. Nauki. Potem, po akceptacji przez p. Dziekana ds. Nauki praca musi być dostarczona do Dziekanatu w formie oprawionej (4 egzemplarze + płyta CD).

Następnie Doktorant składa podanie adresowane do Rady Wydziału o wyznaczenie Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia określonych czynności w przewodzie doktorskim (8 osób z dyscypliny). Komisję zatwierdza RW.

Doktorant wręcza wszystkim Członkom Komisji oraz p. Dziekanowi autoreferat pracy doktorskiej.

 

Po wpłynięciu recenzji (odbiera z Dziekanatu doktorant), zbiera się Komisja Doktorska, omawia recenzje, komentuje i wyznacza datę publicznej obrony.Data publicznej obrony nie może być wyznaczona wcześniej niż po upływie 14 dni od daty posiedzenia komisji. W tym czasie, na stronie internetowej WOBiAK zostają umieszczone: streszczenie rozprawy, recenzje i zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej.

Po publicznej obronie, na najbliższej Radzie Wydziału, RW nadaje doktorantowi stopień z dziedziny nauki rolnicze dyscyplina biotechnologia.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster