photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogrodnictwo

poniedziałek 26.10.2009

Na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie ogrodnictwo.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo –Nowa edycja 2018-2022

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF), Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji (do pobrania tutaj – PDF).

Czas trwania studiów: od 1 października 2018 do 30 września 2022.

Kandydaci do 7 września 2018 roku powinni złożyć następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj DOC),

2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania tutaj DOC),

3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i doniesieniach konferencyjnych (załączyć kopie prac/streszczeń konferencyjnych), pracy w kołach naukowych (załączyć potwierdzenie opiekuna koła), nagrodach, wyróżnieniach (załączyć ksero), stażach krajowych i zagranicznych (załączyć potwierdzenie opiekuna stażu) oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,

4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

6. udokumentowane (zaświadczenie z dziekanatu) wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),

7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: DOC).

9. Informację/oświadczenie o tym czy kandydat jest/był uczestnikiem innych studiów doktoranckich.

Kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł Doktora Habilitowanego lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich (limit 10 osób).

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ważoną ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane na 14 września 2018 roku w sali 122 budynek 35  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu ul. Nowoursynowska 159, Warszawa.

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo – Nowa edycja 2017-2021 zarządzenie 60 Rektora SGGW z dnia 18 lipca 2017

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: Program 2017). Czas trwania studiów: od 1 października 2017 do 30 września 2021

Kandydaci do 11 września 2017roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj:  Podanie 2017);
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania Kwestionariusz 2017),
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: Formularz 2017).
 9. informację czy jest uczestnikiem innych studiów doktoranckich.

Kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab. lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia: 1. średnią ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty); 2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt); 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10pkt).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 18 września 2017 roku w sali 122 budynek 35 Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

 

Na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie ogrodnictwo.

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo – Edycja 2015-2019 zarządzenie 50 Rektora SGGW z dnia 6 lipca 2015

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF). Czas trwania studiów: od 1 października 2015 do 30 września 2019

Kandydaci do 10 września 2015 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj:  DOC);
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania tutaj),
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: DOC).
 9. informację czy jest uczestnikiem innych studiów doktoranckich.

Kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab. lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);
3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10pkt).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 17 września 2015 roku w sali 122 budynek 35 Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo – Nowa edycja 2014-2018 zarządzenie 47 Rektora SGGW z dnia 2 lipca 2014

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF). Czas trwania studiów: od 1 października 2014 do 30 września 2018.

Kandydaci do 10 września 2014 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj: PDF, DOC);
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania tutaj),
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: PDF, DOC).

Kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab. lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);
3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10pkt).

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane na 16 września 2014 roku w sali 122 budynek 35 g. 9:00 Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

 

 

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo- Nowa edycja 2013-2017 zarządzenie 54 Rektora SGGW z dnia 9 lipca 2013

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF). Czas trwania studiów: od 1 października 2013 do 30 września 2017.

Kandydaci do 16 września 2013 roku powinni składać następujące dokumenty w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):
• podanie – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna określić czy ubiega się o stypendium doktoranckie oraz zakwaterowanie w domu studenckim (formularz do pobrania tutaj: PDF, DOC);
• kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj);
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie – kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (nie wystawia się skierowania, kandydat załatwia zaświadczenie we własnym zakresie);
• CV z informacją o aktywności naukowej, a w szczególności o publikacjach, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych, pracy w kołach naukowych, itp. – niezbędne jest załączenie kserokopii stosownej dokumentacji potwierdzającej aktywność naukową np. publikacji, abstraktów, dyplomów itp.;
• list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych kandydata;
• 3 fotografie legitymacyjne;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
• udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia);
• opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej;
• informację o znajomości języków obcych, np. certyfikaty;
• planowaną tematykę rozprawy doktorskiej (1 strona);
• zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad Kandydatem opieki naukowej z propozycją tematyki rozprawy i informacją o środkach na realizację doświadczalnej części pracy doktorskiej (formularz do pobrania tutaj: PDF, DOC;  kandydaci indywidualnie kontaktują się z przyszłymi opiekunami, którymi mogą być samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab. lub Profesora, informacje o zapotrzebowaniu na doktorantów posiadają również kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów).

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu danych studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ważoną ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);
3. rozmowę kwalifikacyjną (0-5 pkt).

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane na 23września 2013 roku w sali 122 budynek 35 g. 9:00 Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster