photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nauka

środa 7.10.2009

Równolegle z pracą dydaktyczną Wydzial prowadzi badania naukowe. Glówne kierunki badawcze przedstawiają sie nastepująco:

Ogrodnictwo

 1. W zakresie biotechnologii:
  • Biotechnologiczna charakterystyka dwóch odrebnych systemów regeneracji w warunkach bioreaktora.
  • Genetyka molekularna procesów biotechnologicznych.
 2. W zakresie genetyki i hodowli roślin
  • Izolacja, charakterystyka i analiza genów
  • Nowe metody hodowli roślin
 3. W zakresie ochrony roślin
  • Epidemiologia wybranych chorób roślin zbozowych oraz chorób wirusowych
  • Podstawy integrowanego zwalczania szkodników wystepujących w sadach i uprawach szklarniowych.
 4. W zakresie sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i roślin leczniczych:
  • Doskonalenie metod produkcji z uwzglednieniem optymalnego nawozenia dla roślin i środowiska.
  • Fizjologia pozbiorcza i przechowalnictwo plodów ogrodniczych.
 5. W zakresie przyrodniczych podstaw ogrodnictwa:
  • Wykorzystania roślin wyzszych w biotechnologii środowiskowej – fitoremediacji.
  • Procesy tworzenia sie form chwastów odpornych na herbicydy.

Architektura krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska
  (produktywnośc biocenoz, ekologia obszarów rolniczych i zurbanizowanych, wplywy przemyslowe w ekosystemie i metody oceny ich wielkości, bioindykacja, zarządzanie ochroną środowiska, polityka ochrony powietrza atmosferycznego w Polsce).
 2. W zakresie projektowania w architekturze krajobrazu
  (przyrodnicze i kulturowe podstawy planowania krajobrazu, przyrodnicze i spoleczne kryteria programowania i projektowania terenów wypoczynkowych, klasyfikacja terenów zieleni miejskiej i kompatybilny system gromadzenia danych, konstruowanie planu krajobrazu jako podstawy gospodarowania zasobami przyrodniczymi i kulturowymi, metodyczne podstawy planowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz ich ukladów).
 3. W zakresie urządzania i pielegnowania krajobrazu
  (ustalanie doboru drzew i krzewów dla róznych rodzajów terenów zieleni, technologia budowy i urządzania terenów zieleni, ochrona i rewaloryzacja zabytkowych zalozen ogrodowych oraz krajobrazów historycznych, rekultywacja zniszczonych, miejskich terenów zieleni i zdegradowanego krajobrazu).
 4. W zakresie dendrologii
  (ekspertyza dendrologiczna i rekonstrukcja drzewostanów, syntetyczne badania przyrodnicze parków historycznych z zastosowaniem techniki komputerowej, nowe formy roślin ozdobnych).

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster