photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


OGRODNICTWO – WDROŻENIOWY

poniedziałek 27.08.2018

Doktorat Wdrożeniowy –II edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uzyskał finansowanie w II edycji programu!

Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 na WOBiAK uruchomiona ścieżka kariery akademickiej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich – w dyscyplinie Ogrodnictwo. Podstawowe informacje o programie Doktorat Wdrożeniowy, II edycja znaleźć można na stronach MNiSW

Kandydaci do 7 września 2018 roku. powinni złożyć dokumenty takie jak Stacjonarne Studia Doktoranckie – Ogrodnictwo- Nowa Edycja 2018-2022 w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW (budynek 35):

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – Ogrodnictwo –Nowa edycja 2018-2022

Regulamin studiów (do pobrania tutaj: PDF), Program studiów (do pobrania tutaj: PDF), Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji (do pobrania tutaj – PDF).

Czas trwania studiów: od 1 października 2018 do 30 września 2022.

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (załącznik nr 1, do pobrania tutaj DOC),
  2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2, do pobrania tutaj DOC),
  3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i doniesieniach konferencyjnych (załączyć kopie prac/streszczeń konferencyjnych), pracy w kołach naukowych (załączyć potwierdzenie opiekuna koła), nagrodach, wyróżnieniach (załączyć ksero), stażach krajowych i zagranicznych (załączyć potwierdzenie opiekuna stażu) oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
  4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  6. udokumentowane (zaświadczenie z dziekanatu) wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
  7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3, formularz do pobrania tutaj: DOC).
  9. Informację/oświadczenie o tym czy kandydat jest/był uczestnikiem innych studiów doktoranckich.

Poza tym składają również niżej zamieszczone dokumenty tj.

– deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie „doktorat wdrożeniowy DOC

– list intencyjny DOC

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc (2 osoby)

Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1. średnią ważoną ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty);
2. dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5pkt);
3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10pkt).

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane na 14 września 2018 roku w sali 122 budynek 35  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu ul. Nowoursynowska 159, Warszawa.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster