photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kierunek Ochrona zdrowia roślin

czwartek 29.01.2015

Dlaczego warto studiować Ochronę zdrowia roślin…

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu utworzył nowy kierunek studiów I stopnia – Ochrona zdrowia roślin. Ten innowacyjny kierunek utworzony został przede wszystkim z myślą o potrzebach rynku, miedzy innymi związanych z wprowadzeniem obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Absolwenci tego kierunku wyposażeni w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, z łatwością odnajdą swoje miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zakres przekazanej w toku studiów wiedzy pozwoli na samodzielne prowadzenie gospodarstw lub podjęcie pracy w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, doradztwem i szkoleniami, w jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz w administracji państwowej zajmującej się rolnictwem i ogrodnictwem. Będą mogli również pracować w agendach UE nadzorujących systemy integrowanej ochrony roślin oraz kwarantannowych punktach granicznych.

REKRUTACJA

przejdź do systemu obsługi kandydata


STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60
kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka
początek zajęć – semestr zimowy
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW

 

 

Kierunek „Ochrona Zdrowia Roślin” ma  związek z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, wprowadzoną w życie od 01 stycznia 2014 r. Dyrektywa ta nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia, aby każdy profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin stosował zasady integrowanej ochrony roślin i podlegał stałej kontroli organów administracji państwowej do tego upoważnionych.

Wprowadzenie do codziennej praktyki obowiązków wynikających z Dyrektywy nr 2009/128/WE wymaga użycia odpowiednich narzędzi, m. in. metodyk integrowanej ochrony roślin i systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin. W Polsce mamy setki tysięcy gospodarstw rolnych i ogrodniczych, potrzebni więc będą specjaliści, którzy pomogą we wdrażaniu ww. regulacji.

Nowy kierunek studiów na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW jest ofertą kształcenia studentów dostosowaną do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Celem studiów Ochrona Zdrowia Roślin jest:

– przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: agroekologii, mikroorganizmów chorobotwórczych, morfologii i anatomii zwierząt, fizjologii roślin, żywienia mineralnego i chorób fizjologicznych roślin, diagnostyki entomologicznej i fitopatologicznej, środków ochrony roślin i produktów biobójczych, integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, zwalczania organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologii i ochrony środowiska, chorób roślin w terenach zurbanizowanych, entomologii miejskiej, szkodników i patogenów o znaczeniu sanitarnym, agrotechniki jako źródła stresu dla roślin, techniki ochrony roślin, prawa w ochronie roślin, infrastruktury ekologicznej gospodarstw, biostymulacji w ochronie roślin, roślin ogrodniczych w fitoremediacji;

– wyposażenie w wiedzę z zakresu ochrony produktów przechowywanych i ekonomiki ochrony roślin oraz w umiejętności prowadzenia doradztwa w ochronie roślin i firmy usługowej zajmującej się ochroną roślin;

– przekazanie wiedzy o koncepcjach i narzędziach nowoczesnego monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach;

– nabycie umiejętności diagnostyki chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych wykorzystującej najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki;

– przygotowanie do podejmowania decyzji wyboru metod ograniczania organizmów szkodliwych w uprawach i środowisku człowieka;

– zapoznanie z niechemicznymi i chemicznymi metodami zwalczania organizmów szkodliwych w uprawach i organizmów szkodliwych w środowisku człowieka oraz zrównoważonego i bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin;

– przekazanie wiedzy o optymalnych strategii zwalczania organizmów szkodliwych;

– nabycie umiejętności eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie roślin oraz wykorzystania najnowszych technik i technologii;

– przygotowanie do wykorzystania wiedzy w praktyce, tj. w doradztwie i planowaniu usług ochrony roślin dostosowanych do poszczególnych warunków; projektowania i organizacji przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie ochrony roślin;

– wyrobienie umiejętności pracy w zespole, również interdyscyplinarnym, kierowania zespołem, planowania i skutecznej realizacji wytyczonych zadań, umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi, jak również wykorzystania zdobytej wiedzy w procesach decyzyjnych zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

– przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, niezbędne do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo.

Absolwenci potrafią rozpoznać przyczyny chorób roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując metody diagnostyczne oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki. Posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania optymalnych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych. Potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Zdobywają w toku studiów świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody zwalczania wirusów i organizmów szkodliwych dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin. Zdobyte szerokie wykształcenie pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku, a szczególnie realizacji zaleceń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość i predyspozycje kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo.

 

OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Ochrona Zdrowia Roślin na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie powinny posiadać świadectwo dojrzałości, a w szczególności powinny wykazywać zainteresowania przyrodnicze, znajdujące swój wyraz w dobrych wynikach maturalnych z przedmiotów do wyboru: chemia albo biologia albo matematyka (szczegóły w punkcie 1.11).

 

Oczekuje się następujących kompetencji u kandydata: biegłości w posługiwaniu się językiem polskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, umiejętności uczenia się, jasnego i precyzyjnego formułowania opinii i poglądów oraz prowadzenia dyskusji. Kandydat powinien posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera i komputerowych edytorów tekstu, korzystania z biblioteki oraz wykazywać znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia na kierunek Ochrona Zdrowia Roślin odbywać będzie się zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i § 102 ust. 7 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uchwałą Senatu regulującą proces rekrutacji na dany rok akademicki. System rekrutacji w SGGW w Warszawie opiera się na centralnym, elektronicznym systemie rejestracji i komunikacji z kandydatami, nadzorowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i obsługiwanym przez Centrum Informatyczne SGGW. Informacje o systemie rekrutacji oraz charakterystyka kierunku Ochrona Zdrowia Roślin będą dostępne w formie elektronicznej na stronie SGGW – Rekrutacja.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Ochrona Zdrowia Roślin powinny wykazywać zainteresowania przyrodnicze, znajdujące swój wyraz w dobrych wynikach maturalnych z przedmiotów: chemia albo biologia albo matematyka.

Każdy z wymienionych wyżej przedmiotów (chemia albo biologia albo matematyka) może stanowić podstawę do kwalifikacji na studia I stopnia na kierunek Ochrona Zdrowia Roślin, przy czym do przeliczenia na punkty rankingowe SGGW wybiera się tylko jeden z nich. Ze względu na przyrodniczy charakter studiów wymienione wyżej przedmioty traktowane są równorzędnie.

Laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych (chemia albo biologia albo matematyka), a ponadto olimpiad z wiedzy rolniczej i ogrodniczej, a także laureaci wybranych konkursów, przy rekrutacji uzyskują maksymalną punktację. Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury, składając razem z dokumentami na studia zaświadczenie lub dyplom uprawniający do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.

Organem odpowiedzialnym za proces rekrutacji na kierunek Ochrona Zdrowia Roślin Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu jest Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR), która jest odpowiedzialna za weryfikację list kandydatów, informowanie o stanie rekrutacji w poszczególnych jej etapach oraz zatwierdzenie list przyjętych kandydatów zgodnie z procedurą rekrutacji. WKR odpowiada za wydanie pisemnej decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata oraz sporządzanie protokołów rekrutacji dokumentujących każdy jej etap.

Planowana liczba osób na studia I-go stopnia kierunku „Ochrona Zdrowia Roślin” – 60.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia (na kierunku Ochrona Zdrowia Roślin na studiach I stopnia) oraz ich odniesienie do efektów obszarowych zawarto w Tabeli 1.Zgodności efektów obszarowych oraz efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich z efektami kierunkowymi zestawiono w Tabeli 2. Przy opisie zastosowano następujący kod oznaczeń:

R1A – efekty kształcenia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; studia I stopnia; profil ogólno-akademicki

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia

InzA – efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich; profil ogólno-akademicki

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – nr efektu kształcenia

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster