photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Praktyki Studenckie

piątek 15.05.2015

Studia Stacjonarne – regulamin I rok studiów

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ I

DLA STUDENTÓW STUDIÓW Io WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW w Warszawie

KIERUNEK STUDIÓW OGRODNICTWO,

STUDIA STACJONARNE

 1. Praktyka zawodowa jest formą zajęć dydaktycznych, w trakcie jej realizacji mają zastosowanie przepisy określone w REGULAMINIE STUDIÓW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Celem praktyki jest zapoznanie studentów z praktycznymi elementami technologii produkcji ogrodniczej
 3. Wymiar i termin realizacji praktyk reguluje obowiązujący plan studiów.
 4. Za organizację praktyki odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.
 5. W gestii pełnomocnika pozostaje:
 • przygotowywanie imiennych list studentów odbywających praktykę
 • skierowanie studentów do jednostek, w których praktyka ma być realizowana
 • zaliczanie praktyk
 1. Praktyki są realizowane:
 • w jednostkach WOBiAK
 • W okresie od lipca do września
 • Przy zachowaniu 35 godzinnego tygodnia pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z półgodzinną przerwą w ciągu dnia na spożycie posiłku.
 • W koniecznych przypadkach w wymiarze do 42 godzin tygodniowo, przy czym studenci winni być o tym uprzedzeni najpóźniej na jeden dzień przed tego rodzaju zmianą. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych studenci otrzymują czas wolny w wymiarze odpracowanych godzin lub dni w stosunku 1:1 – w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki.
 • O ile zajdzie potrzeba, studenci zobowiązani są do pełnienia jednorazowo, jednodniowego dyżuru w dni wolne od pracy w obiektach doświadczalnych Wydziału
 1. W trakcie realizacji praktyki studenci podlegają bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej w której praktyka jest realizowana
 1. Podstawą zaliczenia praktyki jest
  • przedstawienie dokumentacji o odbytej praktyce, którą stanowią:
   • pozytywna ocena pracy studenta i nabytych przez niego umiejętności wystawiona przez kierownika jednostki Wydziału (lub osoby upoważnionej przez Kierownika), w której student odbywał praktykę.
   • wypełniony dziennik praktyk (dokumentujący zakres prac wykonanych podczas praktyki z uwzględnieniem własnych uwag studenta o praktykach i nabytych umiejętnościach)
  • pozytywna weryfikacja dokumentacji
 1. Wszystkie sprawy sporne, nie uregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Dziekan WOBiAK.

 

Studia Stacjonarne – regulamin III rok studiów

 

REGULAMIN PRAKTYKI SEMESTRALNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW

KIERUNEK STUDIÓW OGRODNICTWO

1. Praktyka semestralna jest dla studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu integralną częścią planu studiów, wobec czego podlega zaliczeniu tak, jak wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów.
2. Celem praktyki jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi elementami technologii produkcji ogrodniczej i podstawowymi czynnościami, których znajomość jest niezbędna do wykonywania zawodu ogrodnika oraz z wybranymi elementami organizacji produkcji ogrodniczej. Ponieważ, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, studenci odbywają praktykę w zasadzie w obiektach doświadczalnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, ich obowiązkiem jest praca na rzecz Wydziału w czasie odbywania praktyki.
3. Studenci Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu zobowiązani są odbyć praktykę semestralną w trakcie 6-go semestru studiów. Praktyka trwa 18 tygodni. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki określany jest corocznie przez kierownika studenckich praktyk zawodowych w porozumieniu z władzami dziekańskimi Wydziału.
4. Za organizację, nadzór praktyki oraz jej rozliczenie odpowiedzialny jest kierownik studenckich praktyk zawodowych.
5. Nauczyciele prowadzący praktykę mają obowiązek udzielenia instruktażu związanego z wykonywaną pracą oraz nadzorowania pracy studentów. Czynności te mogą, w miarę potrzeby, wykonywać pracownicy inżynieryjno-techniczni Wydziału, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zgody na angażowanie pracowników inżynieryjno-technicznych do prowadzenia praktyki udziela Rada Wydziału na wniosek kierownika studenckich praktyk zawodowych, po zasięgnięciu opinii bezpośrednich przełożonych tych pracowników.
6. Organizując praktykę, kierownik studenckich praktyk zawodowych korzysta z bazy doświadczalnej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych. Obowiązkiem kierowników katedr, specjalizacji i obiektów doświadczalnych jest udostępnienie tej bazy i troska o to, by jej stan zapewniał praktyki pożyteczne dla studentów i Wydziału. Kierownicy Specjalizacji, w których studenci odbywają praktykę opracowują corocznie program merytoryczny praktyki, uwzględniając aktualny stan nauki i praktyki ogrodniczej oraz istniejące możliwości realizacji planowych zadań.
7. Studenci odbywający część praktyki poza obiektami Wydziału, podlegają w tym czasie kierownictwu jednostki, w której odbywają praktykę.
8. Studenci, którzy wybrali specjalizację rośliny ozdobne, genetyka, sadownictwo lub warzywnictwo i rośliny lecznicze kierowani są do odbycia praktyki zgodnie z wybraną specjalizacją. Studenci zakwalifikowani na specjalizację szkółkarstwo kierowani są do odbycia praktyki w grupie specjalizacyjnej rośliny ozdobne lub sadownictwo, zaś studenci specjalizacji ochrona roślin, organizacja i ekonomika ogrodnictwa – w grupie specjalizacyjnej rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo lub genetyka.

Przydziału studentów specjalizacji szkółkarstwo, ochrona roślin oraz organizacja i ekonomika ogrodnictwa do odpowiedniej grupy odbywającej praktykę dokonuje kierownik studenckich praktyk zawodowych. Dopuszcza się również okresowe kierowanie studentów do pracy w obiektach wybranej specjalizacji. Decyzje takie podejmuje kierownik studenckich praktyk zawodowych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami specjalizacji, a podstawą tej decyzji mogą być pilne, aktualne potrzeby poszczególnych działów produkcji lub obiektów doświadczalnych.

9. Ponieważ wybrany przez Wydział model praktyki specjalizacyjnej nie zapewnia studentom możliwości nabycia umiejętności zawodowych z zakresu innych specjalizacji, studenci odbywający praktykę zobowiązani są do praktycznego ćwiczenia i zaliczenia ćwiczeń praktycznych. Są one opracowane i mogą być modyfikowane przez zespoły z poszczególnych specjalizacji.  Ćwiczenia praktyczne odbywają się w trakcie 4 i/lub 5 semestru.

10.Studenci odbywają bezwzględnie dziewięć tygodni praktyki w obiektach Wydziału. Kierownik studenckich praktyk zawodowych, może podjąć decyzję o skierowaniu studentów do odbycia części praktyki w zaakceptowanych przez Wydział gospodarstwach ogrodniczych w kraju lub zagranicą. Warunkiem skierowania studenta do odbycia drugiej części praktyki poza Wydziałem jest: zadawalające postępy studenta w nauce, zgoda kierownika specjalizacji po zasięgnięciu opinii opiekuna pracy dyplomowej, zgoda właściciela gospodarstwa na przyjęcie studenta oraz poświadczenie (przez nauczyciela Wydziału) dotyczące spełnienia przez gospodarstwo wymogów stawianych kształceniu praktycznemu na poziomie akademickim.

11.Studenci zobowiązani są do regularnego prowadzenia dziennika praktyki. Charakteryzują w nim obiekt lub gospodarstwo, w którym odbywają praktykę oraz zakres wykonywanych tam czynności, a także nabyte umiejętności na ćwiczeniach specjalnych. Prowadzenie dziennika praktyki podlega ocenie, a ocena ta jest uwzględniana przy ostatecznym zaliczeniu praktyki.

12.Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie jej zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu, pozytywna ocena pracy studenta i nabytych przez niego umiejętności oraz złożenie uzupełnionego dziennika praktyki. Ocena z praktyki uwzględnia przede wszystkim stopień nabycia praktycznych umiejętności zawodowych, a także postawę studenta w czasie odbywania praktyki i przestrzeganie dyscypliny pracy.

13.Postanowienia szczegółowe :

 1. W czasie trwania praktyki każdemu studentowi przysługuje czterotygodniowy urlop. Urlopu udziela kierownik studenckich praktyk zawodowych w terminie nie kolidującym z programem praktyki.
 2. W czasie trwania praktyki praca rozpoczyna się codziennie o godzinie 800 i trwa do 1500 z półgodzinną przerwą na spożycie posiłku. W koniecznych przypadkach prowadzący praktykę może przedłużyć pracę do 12 godzin dziennie lub wydać dyspozycję pracy w dniu wolnym od pracy (soboty, niedziele i inne wolne od pracy dni), przy czym studenci winni być o tym uprzedzeni najpóźniej na 1 dzień przed tego rodzaju zmianą. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych studenci uzyskują czas wolny w wymiarze odpracowanych godzin lub dni (1:1) w innym, uzgodnionym z prowadzącym praktykę terminie.
 3. Studenci odbywający praktykę zobowiązani są również do pełnienia jednodniowego dyżuru miesięcznie w dni wolne od pracy w obiektach doświadczalnych Wydziału, które tego wymagają. Harmonogram dyżurów ustala kierownik specjalizacji. Za pełnione dyżury studentom nie przysługuje czas wolny.
 4. Nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach bez usprawiedliwienia lekarskiego wystawionego przez służbę zdrowia. Kierownik studenckich praktyk zawodowych może jednak uznać inną nieobecność za usprawiedliwioną, przy czym liczba takich nieobecności nie może przekroczyć 3 dni w toku całej praktyki. Dni te muszą być odpracowane w stosunku 2 dni pracy za 1 dzień nieobecności. Zwolnienia lekarskie muszą być przedstawione kierownikowi studenckich praktyk zawodowych najpóźniej w ciągu 5 dni od daty, w której student nie zgłosił się na praktykę. Usprawiedliwione w ten sposób nieobecności nie mogą przekraczać 6 dni w toku całej praktyki i nie muszą być odpracowane. W przypadku skierowania studenta do odbycia części praktyki poza Wydziałem, liczba ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej chorobą (do 15 dni), pozostałe dni (powyżej 6) muszą być odpracowane w stosunku 1 dzień za 1 dzień nieobecności. Jeżeli okres nieobecności przekracza 15 dni pracy lub w innych przypadkach uniemożliwiających zaliczenie praktyki, kierownik studenckich praktyk zawodowych informuje o tym fakcie prodziekana ds. studenckich, który podejmuje decyzje stosownie do regulaminu studiów.
 5. Trzykrotne spóźnienie do 30 minut decyduje o konieczności odrobienia dodatkowego dnia. W przypadku spóźnień powyżej 30 minut prowadzący zajęcia nie dopuszcza studenta do pracy w danym dniu, a dzień ten traktowany jest jak dzień nieusprawiedliwionej nieobecności. Spóźnienia, nie dość wydajna praca, a także naruszenia dyscypliny obowiązującej w obiektach, w których studenci odbywają praktykę, stanowią podstawę do podjęcia przez prowadzącego sankcji dyscyplinarnych (nagana, dodatkowa praca lub postawienie do dyspozycji prodziekana ds. studenckich).
 6. Dni i godziny rektorskie lub dziekańskie nie dotyczą studentów odbywających praktykę semestralną.

14. O innych, szczegółowych wymaganiach i warunkach odrabiania praktyki studenci informowani są przez kierownika studenckich praktyk zawodowych w pierwszym dniu praktyki. Wszelkie sprawy sporne, nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga prodziekan ds. studenckich.

Studia Niestacjonarne – regulamin

 

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW Io WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW

w Warszawie

KIERUNEK STUDIÓW OGRODNICTWO

STUDIA NIESTACJONARNE

1. Praktyka zawodowa jest formą zajęć dydaktycznych, w trakcie jej realizacji mają zastosowanie przepisy określone w REGULAMINIE STUDIÓW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. Celem praktyki jest zapoznanie studentów z praktycznymi elementami technologii produkcji ogrodniczej
3. Wymiar i czas  realizacji praktyk reguluje obowiązujący plan studiów.
4. Za organizację praktyki odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.
5. W gestii pełnomocnika pozostaje:

 1. rozpatrywanie podań studentów o skierowanie na praktykę zawodową
 2. przygotowywanie imiennych list studentów odbywających praktykę
 3. zatwierdzanie oraz kierowanie do jednostek, w których praktyka ma być realizowana
 4. zaliczanie praktyk

6. Praktyki mogą być realizowane

 1. w jednostkach WOBiAK
 2. w gospodarstwach ogrodniczych (także we własnym gospodarstwie rodzinnym) zajmujących się produkcją owoców albo warzyw albo kwiatów albo materiału szkółkarskiego albo nasion w gruncie otwartym (powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż 5 ha) lub pod osłonami powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż 0,5 ha). Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego powierzchnię gospodarstwa oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw.
 3. w podmiotach gospodarczych związanych z profilem studiów (np. firmy ogrodnicze) oraz w jednostkach budżetowych związanych z kierunkiem studiów (np. Parki Narodowe itp.).

7. Podstawą zaliczenia praktyki jest

 1. przedstawienie dokumentacji o odbytej praktyce:
  • Podanie studenta o skierowanie na praktykę zawodową,  pozytywnie rozpatrzone przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki w wymiarze przewidzianym planem studiów wraz z opinią o Studencie dotyczącą umiejętności organizowania pracy, stopnia zaangażowania w wykonywane prace oraz predyspozycji do wykonywania zawodu
  • wypełniony dziennik praktyk (dokumentowanie wykonanej podczas praktyki pracy wraz z własnymi uwagami o praktykach i nabytych umiejętnościach)
  • dokument potwierdzający powierzchnię gospodarstwa oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw (wymagane w przypadku praktyki odbywanej w prywatnych gospodarstwach ogrodniczych)
 2. pozytywna weryfikacja dokumentacji

8. Wszystkie sprawy sporne, nie uregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Dziekan WOBiAK

 

 

Do pobrania:

DZIENNIK-PRAKTYK

ZAŚWIADCZENIE-O-ODBYCIU-PRAKTYKI

ZAŚWIADCZENIE-O-PRZYJĘCIE-NA-PRAKTYKI

Uprzejmie prosimy o używanie jako Dzienniczki Praktyk zeszytów o jak najmniejszej liczbie kartek z miękkimi okładkami oraz bez spinających kartki spirali jak również plastikowych kółek.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster