photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kierunek Architektura Krajobrazu

środa 27.01.2010

REKRUTACJA

 

przejdź do systemu obsługi kandydata


STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 90
kwalifikacja – sprawdzian z rysunku odręcznego; biologia albo
matematyka
początek zajęć – semestr zimowy
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier architekt krajobrazu

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60
kwalifikacja – dyplom inżyniera na kierunku architektura krajobrazu
lub dyplom inżyniera architekta krajobrazu; wykonanie
krótkiego zadania projektowego; średnia ocen ze studiów
I stopnia
początek zajęć – semestr letni
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier architekt krajobrazu

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

przewidywany limit przyjęć – 45
kwalifikacja – dyplom inżyniera na kierunku architektura krajobrazu
lub dyplom inżyniera architekta krajobrazu; wykonanie
krótkiego zadania projektowego; średnia ocen ze studiów
I stopnia
początek zajęć – semestr letni
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier architekt krajobrazu

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA (S)

  • projektowanie krajobrazu
  • sztuka ogrodu i krajobrazu
  • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu

wybór specjalizacji: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

l stopień: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, fizjografia, gleboznawstwo, drzewoznaw-stwo, rośliny zielne, fitosocjologia, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryza­cja, budownictwo i materiatoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budo­wa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospo­darki przestrzennej, ochrona środowiska, prawo i zarzą­dzanie, przedmioty fakultatywne, seminarium
II stopień: historia i teoria kształtowania przestrzeni, me­todologia badań, socjologia i psychologia środowiska, techniki cyfrowe w projektowaniu, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, inżynieria kra­jobrazu, ochrona krajobrazu, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, przedmioty specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne

Pobierz plan studiów

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster