photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych

czwartek 18.03.2010

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 37;
kierownik studiów pok. 60/3
sekretariat pok.51/3
tel.: 022 593 22 01
tel./fax.: 022 593 21 91
e-mail: joanna_dudek_klimiuk@sggw.pl lub: kak@sggw.pl

Charakterystyka:
Studia przewidziane są dla absolwentów wyższych uczelni kierunku architektura krajobrazu oraz innych, które w programie studiów realizują m.in. przedmioty: historia architektury i urbanistyki, historia sztuki ogrodowej, historia sztuki, projektowanie konserwatorskie, ochrona krajobrazu kulturowego, a także dla osób zajmujących się w pracy zawodowej problematyką ochrony zabytków ogrodowych i krajobrazu kulturowego. Celem studiów jest przekazanie wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie ochrony i restauracji obiektów ogrodowych w różnej skali. W programie studiów przewidziano m.in. takie przedmioty jak: teoria konserwacji, ochrona i kształtowanie krajobrazu historycznego, ochrona prawna zabytków, zagadnienia i problematyka ochrony środowiska, seminarium konserwatorskie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na terenie SGGW, w systemie sesyjnym, na zjazdach oraz na wyjazdowych warsztatach terenowych. Terminy zjazdów (piątki-soboty) określa harmonogram.

Zaliczenie studiów jest dwuczęściowe:

  • test z przedmiotów podstawowych (historia sztuki ogrodowej, teoria konserwacji zabytków, podstawowe zagadnienia prawne),
  • prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej, obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie (w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem).

Kierownik studiów: dr inż. Joanna Dudek – Klimiuk
Czas trwania studiów: 3 semestry; (ogółem około 250 godzin)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń oraz kwalifikacji zawodowych
Termin zgłoszeń na następną edycję studiów: od 5 maja 2014 do 11 sierpnia 2014 roku
Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2014 
Liczba miejsc: 20
Opłata za semestr: 1750 zł
Miejsce składania dokumentów: budynek 37; pokój 51; 3 piętro, w godzinach: 10-14Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster