photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ I

piątek 15.05.2015

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ I

DLA STUDENTÓW STUDIÓW Io WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW w Warszawie

KIERUNEK STUDIÓW OGRODNICTWO,

STUDIA STACJONARNE

 

 1. Praktyka zawodowa jest formą zajęć dydaktycznych, w trakcie jej realizacji mają zastosowanie przepisy określone w REGULAMINIE STUDIÓW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Celem praktyki jest zapoznanie studentów z praktycznymi elementami technologii produkcji ogrodniczej
 3. Wymiar i termin realizacji praktyk reguluje obowiązujący plan studiów.
 4. Za organizację praktyki odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.
 5. W gestii pełnomocnika pozostaje:
 • przygotowywanie imiennych list studentów odbywających praktykę
 • skierowanie studentów do jednostek, w których praktyka ma być realizowana
 • zaliczanie praktyk
 1. Praktyki są realizowane:
 • w jednostkach WOBiAK
 • W okresie od lipca do września
 • Przy zachowaniu 35 godzinnego tygodnia pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z półgodzinną przerwą w ciągu dnia na spożycie posiłku.
 • W koniecznych przypadkach w wymiarze do 42 godzin tygodniowo, przy czym studenci winni być o tym uprzedzeni najpóźniej na jeden dzień przed tego rodzaju zmianą. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych studenci otrzymują czas wolny w wymiarze odpracowanych godzin lub dni w stosunku 1:1 – w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki.
 • O ile zajdzie potrzeba, studenci zobowiązani są do pełnienia jednorazowo, jednodniowego dyżuru w dni wolne od pracy w obiektach doświadczalnych Wydziału
 1. W trakcie realizacji praktyki studenci podlegają bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej w której praktyka jest realizowana

 

 1. Podstawą zaliczenia praktyki jest
  • przedstawienie dokumentacji o odbytej praktyce, którą stanowią:
   • pozytywna ocena pracy studenta i nabytych przez niego umiejętności wystawiona przez kierownika jednostki Wydziału (lub osoby upoważnionej przez Kierownika), w której student odbywał praktykę.
   • wypełniony dziennik praktyk (dokumentujący zakres prac wykonanych podczas praktyki z uwzględnieniem własnych uwag studenta o praktykach i nabytych umiejętnościach)
  • pozytywna weryfikacja dokumentacji

 

 1. Wszystkie sprawy sporne, nie uregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Dziekan WOBiAK.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster