photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Regulamin praktyk dla studiów niestacjonarnych

piątek 15.05.2015

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW Io WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SGGW

w Warszawie

KIERUNEK STUDIÓW OGRODNICTWO

STUDIA NIESTACJONARNE

1. Praktyka zawodowa jest formą zajęć dydaktycznych, w trakcie jej realizacji mają zastosowanie przepisy określone w REGULAMINIE STUDIÓW w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. Celem praktyki jest zapoznanie studentów z praktycznymi elementami technologii produkcji ogrodniczej
3. Wymiar i czas  realizacji praktyk reguluje obowiązujący plan studiów.
4. Za organizację praktyki odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.
5. W gestii pełnomocnika pozostaje:

 1. rozpatrywanie podań studentów o skierowanie na praktykę zawodową
 2. przygotowywanie imiennych list studentów odbywających praktykę
 3. zatwierdzanie oraz kierowanie do jednostek, w których praktyka ma być realizowana
 4. zaliczanie praktyk

6. Praktyki mogą być realizowane

 1. w jednostkach WOBiAK
 2. w gospodarstwach ogrodniczych (także we własnym gospodarstwie rodzinnym) zajmujących się produkcją owoców albo warzyw albo kwiatów albo materiału szkółkarskiego albo nasion w gruncie otwartym (powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż 5 ha) lub pod osłonami powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż 0,5 ha). Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego powierzchnię gospodarstwa oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw.
 3. w podmiotach gospodarczych związanych z profilem studiów (np. firmy ogrodnicze) oraz w jednostkach budżetowych związanych z kierunkiem studiów (np. Parki Narodowe itp.).

7. Podstawą zaliczenia praktyki jest

 1. przedstawienie dokumentacji o odbytej praktyce:
  • Podanie studenta o skierowanie na praktykę zawodową,  pozytywnie rozpatrzone przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki w wymiarze przewidzianym planem studiów wraz z opinią o Studencie dotyczącą umiejętności organizowania pracy, stopnia zaangażowania w wykonywane prace oraz predyspozycji do wykonywania zawodu
  • wypełniony dziennik praktyk (dokumentowanie wykonanej podczas praktyki pracy wraz z własnymi uwagami o praktykach i nabytych umiejętnościach)
  • dokument potwierdzający powierzchnię gospodarstwa oraz oświadczenie o strukturze gatunkowej upraw (wymagane w przypadku praktyki odbywanej w prywatnych gospodarstwach ogrodniczych)
 2. pozytywna weryfikacja dokumentacji

8. Wszystkie sprawy sporne, nie uregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Dziekan WOBiAK

 

 

Do pobrania:

DZIENNIK PRAKTYK

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI

ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster