photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Organizacja roku akademickiego 2016/2017

czwartek 1.09.2016

§ 1

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku.

§ 2

1.Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a) Zajęcia dydaktyczne:
– w semestrze zimowym 03 października 2016r. – 27 stycznia 2017r.
odrabianie zajęć: 26 stycznia 2017r. – zajęcia przyp. wg planu – piątek
– w semestrze letnim 27 lutego 2017r. – 23czerwca 2017r.
b) Sesje zaliczeniowe:
– zimowa I 30 stycznia 2017r. – 07 lutego 2017r.
– zimowa II (poprawkowa) 08 lutego 2017r. – 17 lutego 2017r.
– letnia III 26 czerwca 2017r. – 07 lipca 2017r.
– letnia IVA (poprawkowa) dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia 10 lipca 2017r. – 14 lipca 2017r.
– letnia IV (poprawkowa) 11 września 2017r. – 20 września 2017r.
c) Przerwy w zajęciach:
– zimowa 27 grudnia 2016r. – 30 grudnia 2016r.
– wiosenna 12 kwietnia 2017r. – 18 kwietnia 2017r.
d) Dni wolne od zajęć dydaktycznych: – 31 października 2016r.

– 02 listopada 2016r.

– 20 – 24 lutego 2017r.

– 02 maja 2017r.

– 16 czerwca 2017r.

2. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków, ustala Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestrów, z zastrzeżeniem ust 3 i 4.

3. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 26 września 2017 r.

4. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia kończących się w semestrze zimowym podejmują Rady Wydziałów po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, iż ostatecznym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze zimowym jest 24 lutego 2017 r. Uchwały Rad Wydziałów uwzględniają terminy zajęć dydaktycznych oraz sesji zaliczeniowych.

§ 2

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z ramowym harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dziekani Wydziałów, po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego, mogą w ramach ramowego harmonogramu zjazdów, zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim, zachowując pełną realizację planu i programu studiów.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów podyplomowych i doktoranckich ustalają Dziekani Wydziałów lub Kierownicy Studiów.


pierwszy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych(zaocznych) odbywa się:

  • turnus A w dniach 9-11 września – I rok ogrodnictwo
  • turnus A w dniach 7-9 października – IV rok ogrodnictwo
  • turnus B w dniach 16-18 września – II rok ogrodnictwo, I rok architektura krajobrazu (mgr. zaoczne)
  • turnus B w dniach 14-16 października – III rok ogrodnictwo, V rok ogrodnictwo, I rok mgr. ogrodnictwo (sem. 2)

Szczegółowy harmonogram zjazdów dostępny jest w załącznikach do zarządzenia Rektora

Wersja graficzna organizacji roku akademickiego


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster