photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze WOBiAK

środa 23.05.2018

WYKAZ PROJEKTÓW


 

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu 2017 oraz strona projektu

European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo oraz strona projektu

– BIOSTRATEG 2 NCBR, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016

PBS 3 NCBR, umowa nr PBS3/A9/37/2015

MAESTRO 6 NCN, umowa nr UMO-2014/14/A/NZ1/00218

OPUS 6 NCN, umowa nr UMO-2013/11/B/NZ3/00973

OPUS 4 NCN, umowa nr UMO-2012/07/B/NZ3/00228

WULS PLANT HEALTH Project ID: 286093 Funded under: FP7-REGPOT oraz strona projektu

 

Ostatnia modyfikacja wykazu 23.05.2018 r.


SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW


 

 

 

– Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu 2017

Biostrateg

 

– European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo

 Zrzut ekranu 2018-05-23 15.46.10

 

– BIOSTRATEG 2 NCBR, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016 

 

BIOSTRATEG 2


 – PBS 3 NCBR, umowa nr PBS3/A9/37/2015/37/2015

 

PBS 3

 

– MAESTRO 6 NCN, umowa nr UMO-2014/14/A/NZ1/00218

 

MAESTRO 6

 

– OPUS 6 NCN, umowa nr UMO-2013/11/B/NZ3/00973

 

OPUS 6

 

– OPUS 4 NCN, umowa nr UMO-2012/07/B/NZ3/00228

 

OPUS 4

– WULS PLANT HEALTH Project ID: 286093 Funded under: FP7-REGPOT 

 

Prof. Zbigniew T. Dąbrowski, koordynator projektu REGPOT informuje w imieniu Steering Committee, że Komisja Europejska zatwierdziła końcowy raport, dokonała pewnych skrótów i jest dostępny na stronie programu CORDIS. Czteroletni, projekt badawczy „WULS Plant Health” (Warsaw Plant Health Initiative) wykonywało 5 zespołów badawczych (45 uczestników z 5 katedr)) Wydziału. Uzyskane wyniki w zakresie wydziałowej i inter-instytucjonalnej integracji badawczej, unowocześnienia wyposażenia laboratoriów w najnowszą aparaturę,  rozwój zasobów ludzkich i dynamicznego poszerzenia współpracy międzynarodowej zostały dobrze oceniane przez troje niezależnych recenzentów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Raport jest dostępny w ramach programu: European Commission: CORDIS: Projects & Results
-http://cordis.europa.eu/result/rcn/182494.

Realizacją projektu kierowało Steering Committee w składzie: Prof. dr
Zbigniew T. Dąbrowski (koordynator); Prof. dr Marek Szyndel (dziekan do
1.09.2912); Prof. dr Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (dziekan); Prof. dr Marek Gajewski; Prof. dr
Helena Gawrońska; Prof. dr Marcin Filipecki; Prof. Stanisław Karpiński; Prof. dr Wojciech Wakuliński.

Raport o  z realizacji projektu dostępny jest tutaj

Szkoła Główna Gospoadrstwa Wiejskiego w Warszawie jest członkiem Euro League for Life Sciences (ELLS), organizacji która jest siecią wiodących uniwersytetów europejskich, współpracujących w zakresie nauk przyrodniczych. Tak więc jest to szansa dla studentów na studia, pracę i współpracę w szerokoujętych tematycznie projektach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uczestniczy w wielu projektach jako lider lub partner, między innymi:

  • w projekcie RUDECO realizowanym w ramach programu TEMPUS „Vocational Training in Rural Development and Ecology” [Szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ekologii]
  • Projekt DE/10/LLP-LdV/TOI/147332 Innovationstransfer „ECVET – MaFlo“ Partnerschaftsvertrag.  Umowa zawarta pomiędzy Saksońskim Towarzystwem Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zawodów  Chemicznych w Dreźnie , z siedzibą Gutenbergstrasse 6, 01307 Drezno a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1.10.2011- 30.09.2112. „Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw w zakresie ujednolicenia programów kształcenia w dziedzinie malarstwa, dekoratorstwa i florystyki”. Kier. projektu: dr Julita Rabiza-Świder
  • Projekt UE Leonardo da Vinci: Diana – Disability in a Sustainable Agriculture 504094-LLP-1-2009-1-IT-LEONARDO –LMP. Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem w Bolonii a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego  1.11.2009 – 31.10.2012. Niepełnosprawność w rolnictwie zrównoważonym – Nowe podejście do szkolenia
  • Phytoremediation of air pollutants as a tool of human health risk reduction. PNRF-193-AI-1/07 Financed by Norwegian Financial Mechanism.
  • Poprawa wartości odżywczej kiełków i warzyw liściowych poprzez ich wzbogacenie w cenne dla zdrowia człowieka pierwiastki. 2010-2014. Projekt badawczy specjalny, MNiSW,Decyzja nr 799/N-COST/2010/0
  • Ocena przydatności wybranych gatunków roślin zimozielonych do fitoremediacji pyłów zawieszonych z powietrza. Evaluation of selected evergreen plant species usefulness for phytoremediation of particulate matter from air.Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie III. Stypendia Indywidualne.Numer wniosku: FSS/2010/II/D3/W/0021

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster