photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

środa 11.01.2017

Prof. Zbigniew T. Dąbrowski, koordynator projektu REGPOT informuje w imieniu Steering Committee, że Komisja Europejska zatwierdziła końcowy raport, dokonała pewnych skrótów i jest dostępny na stronie programu CORDIS. Czteroletni, projekt badawczy „WULS Plant Health” (Warsaw Plant Health Initiative) wykonywało 5 zespołów badawczych (45 uczestników z 5 katedr)) Wydziału. Uzyskane wyniki w zakresie wydziałowej i inter-instytucjonalnej integracji badawczej, unowocześnienia wyposażenia laboratoriów w najnowszą aparaturę,  rozwój zasobów ludzkich i dynamicznego poszerzenia współpracy międzynarodowej zostały dobrze oceniane przez troje niezależnych recenzentów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Raport jest dostępny w ramach programu: European Commission: CORDIS: Projects & Results
-http://cordis.europa.eu/result/rcn/182494.

Realizacją projektu kierowało Steering Committee w składzie: Prof. dr
Zbigniew T. Dąbrowski (koordynator); Prof. dr Marek Szyndel (dziekan do
1.09.2912); Prof. dr Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (dziekan); Prof. dr Marek Gajewski; Prof. dr
Helena Gawrońska; Prof. dr Marcin Filipecki; Prof. Stanisław Karpiński; Prof. dr Wojciech Wakuliński.

Raport o  z realizacji projektu dostępny jest tutaj

Szkoła Główna Gospoadrstwa Wiejskiego w Warszawie jest członkiem Euro League for Life Sciences (ELLS), organizacji która jest siecią wiodących uniwersytetów europejskich, współpracujących w zakresie nauk przyrodniczych. Tak więc jest to szansa dla studentów na studia, pracę i współpracę w szerokoujętych tematycznie projektach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uczestniczy w wielu projektach jako lider lub partner, między innymi:

  • w projekcie RUDECO realizowanym w ramach programu TEMPUS „Vocational Training in Rural Development and Ecology” [Szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ekologii]
  • Projekt DE/10/LLP-LdV/TOI/147332 Innovationstransfer „ECVET – MaFlo“ Partnerschaftsvertrag.  Umowa zawarta pomiędzy Saksońskim Towarzystwem Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zawodów  Chemicznych w Dreźnie , z siedzibą Gutenbergstrasse 6, 01307 Drezno a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1.10.2011- 30.09.2112. „Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw w zakresie ujednolicenia programów kształcenia w dziedzinie malarstwa, dekoratorstwa i florystyki”. Kier. projektu: dr Julita Rabiza-Świder
  • Projekt UE Leonardo da Vinci: Diana – Disability in a Sustainable Agriculture 504094-LLP-1-2009-1-IT-LEONARDO –LMP. Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem w Bolonii a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego  1.11.2009 – 31.10.2012. Niepełnosprawność w rolnictwie zrównoważonym – Nowe podejście do szkolenia
  • Phytoremediation of air pollutants as a tool of human health risk reduction. PNRF-193-AI-1/07 Financed by Norwegian Financial Mechanism.
  • Poprawa wartości odżywczej kiełków i warzyw liściowych poprzez ich wzbogacenie w cenne dla zdrowia człowieka pierwiastki. 2010-2014. Projekt badawczy specjalny, MNiSW,Decyzja nr 799/N-COST/2010/0
  • Ocena przydatności wybranych gatunków roślin zimozielonych do fitoremediacji pyłów zawieszonych z powietrza. Evaluation of selected evergreen plant species usefulness for phytoremediation of particulate matter from air.Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie III. Stypendia Indywidualne.Numer wniosku: FSS/2010/II/D3/W/0021

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster