photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projektowanie Ogrodu z Domem Rodzinnym

czwartek 18.03.2010

Podyplomowe studia „Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 

Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe

 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni.

 

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydacie zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja złożona z dwóch wykładowców i sekretarza studiów podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

 

Termin naboru – do 30.09.2018

maksymalna liczba miejsc – 32

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 16

 

Dokumenty można składać w terminie 15.09.2018 za pośrednictwem:

 

 1. poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Sztuki Krajobrazu

 1. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

 1. poczty elektronicznej pod adresem:

joanna_dzieciol@sggw.pl

 

 1. osobiście w sekretariacie studiów

Katedra Sztuki Krajobrazu

 1. Nowoursynowska 166

Budynek nr 13 (Blaszak)

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji
 • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

OPIS STUDIÓW

Dom i ogród rodzinny to funkcjonalna, estetyczna i kompozycyjna całość. Najlepiej, gdy ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z domem i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób wznoszących swe siedziby rodzinne oraz do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny – ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi nowoczesne roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie (budowa i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej), a także praktykę w biurze projektowym.

Projektowanie siedziby rodzinnej

Określenie cech krajobrazowych siedliskowych i przyrodniczych miejsca; zapis tych cech dla celów projektowych. Wykonanie projektu zespołu składającego się z domu z ogrodem z wykorzystaniem wartości krajobrazowych i siedliskowych miejsca jego usytuowania.

Projektowanie ogrodu

Zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni ogrodu przydomowego. Wykorzystanie specyfiki struktury ogrodu przydomowego, będącej wynikiem procesu zamieszkiwania. Lokalizacja ogrodu w krajobrazie, zastosowanie kompozycji historycznej w ustaleniu relacji między ogrodem a krajobrazem i zbudowaniu właściwej struktury przestrzeni siedziby rodzinnej.

Opracowanie współczesnej kompozycji ogrodu rodzinnego. Zdobycie umiejętności kreatywnego tworzenia przestrzeni ogrodu, zgodnie z panującą modą, nowoczesnymi technikami i materiałami.  Zdobycie umiejętności rozpoznania i odtworzenia stylu w ogrodzie rodzinnym. Projektowanie w stylu historycznym, pielęgnacja i modernizacja starego ogrodu.

 

Architektura w ogrodzie

Podstawowe elementy budowy formy architektonicznej, masa, bryła, światło ściana, otwory, struktura, morfologia i kompozycja, elementy znaczeniowe formy architektonicznej. Współczesne i tradycyjne domy rodzinne. Architektura ogrodowa. Zasady budowy formy architektonicznej.

Architektura wnętrz siedziby rodzinnej

Nabycie umiejętności odczytywania i interpretowania funkcjonalnej organizacji wnętrza mieszkalnego zgodnie z założeniami projektowymi; budowania właściwej struktury przestrzeni mieszkalnej w połączeniu z ogrodem. Eksponowanie i podkreślanie walorów krajobrazowych i roślinnych ogrodu w połączeniu z architekturą i wnętrzem.

Materiałoznawstwo
Nowoczesne materiały stosowane w sztuce ogrodowej. Rozpoznawanie, identyfikacja właściwych materiałów do określonych stylów ogrodowych i określonych ogrodowych elementów.

Roślinoznawstwo
Podstawy produkcji roślin ogrodowych. Wymagania siedliskowe roślin. Materiał szkółkarski – ocena i wybór. Kompozycje rabat ogrodowych. Zasady wyboru i kompozycyjnego łączenia drzew, krzewów i bylin.

Prowadzenie studia projektowego

Kosztorysowanie inwestycji, wycena prac projektowych i realizacyjnych. Podstawy księgowości. Podstawy prawa budowlanego. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami. Elementy marketingu i public-relations.

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie pod kierunkiem promotorów pracy dyplomowej, której przedmiotem będzie dokumentacja ofertowa ogrodu rodzinnego z uwzględnieniem stylu małej architektury ogrodowej i wnętrza.

Cyfrowe opracowanie projektu (opcjonalnie)

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów odnośnie najnowszych programów komputerowych w zakresie rysowania wektorowego (Autocad), trójwymiarowego (Autocad, Sketch Up) oraz profesjonalnego przygotowania plansz (Autocad, Corel).

Praktyki w zakresie projektowania i pielęgnacji obiektów sztuki ogrodowej

Praktyka zawodowa o profilu projektowo-wykonawczym mająca w zakresie: projektowanie, urządzanie ogrodów, przygotowanie ofert, analizy rynku projektowego i oferty ogrodniczej.

Praca dyplomowa

Przygotowanie pracy dyplomowej składającej się z koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem małej architektury i elementów budynku domu oraz wnętrz.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster