photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkółkarstwo ogrodnicze

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)

Specjalizacja szkółkarstwo ogrodnicze jako pierwsza w Polsce powstała w 1979 roku z inicjatywy prof. Aleksandra Rejmana i prof. Henryka Chmiela kierowników Zakładu Sadownictwa i Roślin Ozdobnych oraz dr Bolesława Czarneckiego i dr Szczepana Marczyńskiego.

Zajęcia dydaktyczne na specjalizacji szkółkarstwo ogrodnicze realizowane są przez pracowników katedr Sadownictwa i Roślin Ozdobnych. Tematy prac inżynier-skich dla studentów specjalizacji oferowa-ne są także przez pracowników Katedry Ochrony Środowiska i katedr Entomologii Stosowanej i Fitopatologii. W ramach spec-jalistycznych zajęć studenci uczestniczą w zajęciach z materiałoznawstwa szkółkar-skiego, agrotechniki szkółek polowych i kontenerowych, rozmnażania roślin trwa-łych, mechanizacji szkółkarskiej a w ra-mach ćwiczeń specjalnych zapoznają się z towarową produkcją szkółkarską i prak-tycznym otrzymywaniem zdrowego, elitar-nego materiału szkółkarskiego. Studenci specjalizacji odbywają zajęcia praktyczne na Polu Doświadczalnym w Wilanowie lub w Ośrodku Szklarniowym wydziału w Ursynowie. Zależnie od inwencji studenta, mogą odbywać część praktyk w wiodących zakła-dach szkółkarskich w kraju i za granicą. W ramach specjalizacji studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne, organi-zacyjne i technologiczne rozmnażania i zas-tosowania roślin szkółkarskich. Po zakoń-czeniu kształcenia mogą kontynuować stu-dia na Wydziale Ogrodnictwa i Architek-tury Krajobrazu.

www.kro.sggw.pl
www.ks.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster