photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ochrona roślin

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)

W ramach specjalizacji „Ochrona roślin” przygotowujemy absolwentów do podejmowania wyzwań stawianych no-woczesnej pro-ekologicznej ochronie roślin przed agro-fagami, czyli chwastami, chorobami i szkodnikami. Obec-nie zapobieganie występowaniu (profilaktyka) organiz-mów szkodliwych lub minimalizowanie ich negatywnego wpływu na rośliny jest priorytetem. Dlatego studenci poznają wzajemne relacje pomiędzy roślinami uprawnymi – organizmami szkodliwymi i środowiskiem przygotowując analizę ekosystemów poszczególnych upraw, z uwzględnieniem roli chwastów, chorób i szkod-ników.
Dla racjonalnego podejmowania decyzji o zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników studenci zapoznają się z: (a) diagnostyką (rozpoznawaniem) poszczególnych sta-diów rozwojowych chwastów i szkodników i objawami porażenia roślin przez abiotyczne i biotyczne czynniki chorobotwórcze; (b) metodami monitoringu (lustracji) ich występowania i stosowania progów zagrożenia i (c) właściwego wyboru chemicznego środka ochrony roślin, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dla ludzi, środowiska i organizmów pożytecznych.

Tematyka proponowanych prac inżynierskich uwzględnia potrzeby praktyki ochrony roślin sadow-niczych, warzyw i roślin ozdobnych i aktualne osiągnięcia pracowników Katedr Fitopatologii (choroby roślin), Entomologii Stosowanej (szkodniki) jak i Samodzielnego Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa (herbo-logia – nauka o chwastach).

Wymienione wyżej jednostki naukowodydaktyczne ofe-rują następnie studia magisterskie i wspierają studentów przy wyjazdach w ramach studiów zagranicznych na uni-wersytetach w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Grecji czy Portugalii.

Ukończenie specjalizacji „Ochrona roślin” przygoto-wuje absolwentów do pracy w: (a) rozwijającym się doradztwie (w tym prywatnym) w zakresie racjonalnej ochrony roślin i nowoczesnego prowadzenia szkoleń producentów, wymaganych Dyrektywą UE -2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów i obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przed agrofagami i nowej Ustawie o środkach ochrony roślin; (b) jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; (c) państwowych i prywatnych instytutach badawczych pracujących nad ochroną sadów, warzyw i roślin ozdobnych jak i prowadzących doświadczenia nad rejestracją środków ochrony roślin; (d) w krajowych i zag-ranicznych firmach dystrybucji środków ochrony roślin i prowadzących własne doradztwo w terenie i (e) pow-stających nowych firmach rozprowadzających wrogów naturalnych szkodników i organizmy antagonistyczne dla patogenów roślin jak i prowadzenie systematycznego doradztwa w zakresie walki biologicznej i integrowanej w uprawach pod osłonami.

www.kes.sggw.pl
www.kfit.sggw.pl
www.zppo.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster