photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ekonomika i organizacja ogrodnictwa

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)

Zakres prac badawczych i zajęć dydaktycznych:

 • makroekonomika ogrodnictwa
  społeczno-ekonomiczne i techniczo-ekonomiczne
  problemy w skali świata, regionu, kraju, rejonu
 • mikroekonomika ogrodnictwa
  organizacyjno-techniczne i społeczno-ekonomiczne
  problemy w skali przedsiębiorstwa


Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu:

 • funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, dokonywania analiz rynku (makro i mikro – podaży, popytu, cen, preferencji konsumenta)
 • rozwoju rynku ogrodniczego – produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego, organizacji rynku, przedsiębiorczości i innowacyjności, jakości, poziomu konkurencyjności podejścia marketingowego do rynku, wykorzystania narzędzi marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja)
 • rachunku ekonomicznego i analiz finansowych, podejmowania decyzji
 • analizy SWOT, przygotowania planu marketingowego i biznes planu
 • regulacji prawnych odnoszących się do działalności gospodarczej, w tym ogrodniczej
 • zarządzania przedsiębiorstwem – planowania prodkcji, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi
 • polityki rolnej – wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, funduszy strukturalnych

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności:

 • jako gospodarstwo domowe (decyzje budżetowe, zakupowe itp.)
 • jako przedsiębiorca, który zakłada i prowadzi firmę lub gospodarstwo ogrodnicze
 • jako pracownik instytucji z otoczenia ogrodnictwa (MRiRW, ARiMR, ARR, ODR, banki, rynki hurtowe, sieci dystrybucyjne, firmy konsultingowe, prasa itp.)

www.spoieo.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster