photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze WOBiAK

środa 23.05.2018

WYKAZ PROJEKTÓW


OPUS 15 NCN, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ3/01198

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu 2017 oraz strona projektu

European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo oraz strona projektu

– BIOSTRATEG 2 NCBR, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016

PBS 3 NCBR, umowa nr PBS3/A9/37/2015

MAESTRO 6 NCN, umowa nr UMO-2014/14/A/NZ1/00218

OPUS 6 NCN, umowa nr UMO-2013/11/B/NZ3/00973

OPUS 4 NCN, umowa nr UMO-2012/07/B/NZ3/00228

WULS PLANT HEALTH Project ID: 286093 Funded under: FP7-REGPOT oraz strona projektu

 

Ostatnia modyfikacja wykazu 23.05.2018 r.


SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW


 

– OPUS 15 NCN, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ3/01198

OPUS 15

– Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu 2017

Biostrateg

 

– European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo

 Zrzut ekranu 2018-05-23 15.46.10

 

– BIOSTRATEG 2 NCBR, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016 

 

BIOSTRATEG 2


 – PBS 3 NCBR, umowa nr PBS3/A9/37/2015/37/2015

 

PBS 3

 

– MAESTRO 6 NCN, umowa nr UMO-2014/14/A/NZ1/00218

 

MAESTRO 6

 

– OPUS 6 NCN, umowa nr UMO-2013/11/B/NZ3/00973

 

OPUS 6

 

– OPUS 4 NCN, umowa nr UMO-2012/07/B/NZ3/00228

 

OPUS 4

– WULS PLANT HEALTH Project ID: 286093 Funded under: FP7-REGPOT 

 

Prof. Zbigniew T. Dąbrowski, koordynator projektu REGPOT informuje w imieniu Steering Committee, że Komisja Europejska zatwierdziła końcowy raport, dokonała pewnych skrótów i jest dostępny na stronie programu CORDIS. Czteroletni, projekt badawczy „WULS Plant Health” (Warsaw Plant Health Initiative) wykonywało 5 zespołów badawczych (45 uczestników z 5 katedr)) Wydziału. Uzyskane wyniki w zakresie wydziałowej i inter-instytucjonalnej integracji badawczej, unowocześnienia wyposażenia laboratoriów w najnowszą aparaturę,  rozwój zasobów ludzkich i dynamicznego poszerzenia współpracy międzynarodowej zostały dobrze oceniane przez troje niezależnych recenzentów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Raport jest dostępny w ramach programu: European Commission: CORDIS: Projects & Results
-http://cordis.europa.eu/result/rcn/182494.

Realizacją projektu kierowało Steering Committee w składzie: Prof. dr
Zbigniew T. Dąbrowski (koordynator); Prof. dr Marek Szyndel (dziekan do
1.09.2912); Prof. dr Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (dziekan); Prof. dr Marek Gajewski; Prof. dr
Helena Gawrońska; Prof. dr Marcin Filipecki; Prof. Stanisław Karpiński; Prof. dr Wojciech Wakuliński.

Raport o  z realizacji projektu dostępny jest tutaj

Szkoła Główna Gospoadrstwa Wiejskiego w Warszawie jest członkiem Euro League for Life Sciences (ELLS), organizacji która jest siecią wiodących uniwersytetów europejskich, współpracujących w zakresie nauk przyrodniczych. Tak więc jest to szansa dla studentów na studia, pracę i współpracę w szerokoujętych tematycznie projektach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uczestniczy w wielu projektach jako lider lub partner, między innymi:

  • w projekcie RUDECO realizowanym w ramach programu TEMPUS „Vocational Training in Rural Development and Ecology” [Szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ekologii]
  • Projekt DE/10/LLP-LdV/TOI/147332 Innovationstransfer „ECVET – MaFlo“ Partnerschaftsvertrag.  Umowa zawarta pomiędzy Saksońskim Towarzystwem Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zawodów  Chemicznych w Dreźnie , z siedzibą Gutenbergstrasse 6, 01307 Drezno a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1.10.2011- 30.09.2112. „Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw w zakresie ujednolicenia programów kształcenia w dziedzinie malarstwa, dekoratorstwa i florystyki”. Kier. projektu: dr Julita Rabiza-Świder
  • Projekt UE Leonardo da Vinci: Diana – Disability in a Sustainable Agriculture 504094-LLP-1-2009-1-IT-LEONARDO –LMP. Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem w Bolonii a Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego  1.11.2009 – 31.10.2012. Niepełnosprawność w rolnictwie zrównoważonym – Nowe podejście do szkolenia
  • Phytoremediation of air pollutants as a tool of human health risk reduction. PNRF-193-AI-1/07 Financed by Norwegian Financial Mechanism.
  • Poprawa wartości odżywczej kiełków i warzyw liściowych poprzez ich wzbogacenie w cenne dla zdrowia człowieka pierwiastki. 2010-2014. Projekt badawczy specjalny, MNiSW,Decyzja nr 799/N-COST/2010/0
  • Ocena przydatności wybranych gatunków roślin zimozielonych do fitoremediacji pyłów zawieszonych z powietrza. Evaluation of selected evergreen plant species usefulness for phytoremediation of particulate matter from air.Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Działanie III. Stypendia Indywidualne.Numer wniosku: FSS/2010/II/D3/W/0021

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster