photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konkurs na prowadzenie badań naukowych 2018

czwartek 10.05.2018

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

uprzejmie zawiadamia o wydziałowym konkursie na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale w roku 2018

Kompletne wnioski (zał. 1. i zał. 2) muszą być wysłane w wersji elektronicznej na adresy mailowe sekretarzy Komisji: karolina_nowakowska@sggw.pl i paulina_swiderska@sggw.pl  oraz złożone w wersji papierowej w Dziekanacie (wydruki: wniosek – 2 egz., kalkulacja – 3 egz.)

 

Wersję papierową wniosków należy złożyć w Dziekanacie Wydziału do 22 maja 2018 r. (wtorek) do godz. 10:00. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych nie będzie rozpatrywany.

 

Wnioski mogą składać uczestnicy dziennych studiów doktoranckich (rok I, II, i III) i młodzi naukowcy (osoby, które w dniu 22 maja 2018 roku nie przekroczyły 35 roku życia) – patrz zasady trybu konkursowego. Osoby, które w zeszłym roku otrzymały fundusze w konkursie wydziałowym mogą startować w tegorocznym konkursie pod warunkiem złożenia do Dziekanatu do dnia 29 maja 2018 rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego z przyznanego w zeszłym roku grantu.

Zgodnie z decyzją Komisji Wydziałowej każdy wniosek zostanie przesłany do zaopiniowania przez dwóch recenzentów.

 

23 maja 2018 r. (środa) Komisja Wydziałowa wyznaczy recenzentów do przedłożonych wniosków

 

29 maja 2018 r. (wtorek) Komisja Wydziałowa ustali wstępny ranking złożonych wniosków, ewentualnie powoła superrecenzentów w przypadkach sprzecznych recenzji.

 

5 czerwca 2018 r. (wtorek) lub po przyznaniu środków z MNiSW Komisja Wydziałowa podejmie decyzję o przyznaniu środków na projekty.

 

Są dwie kategorie wniosków:

  • do kwoty 12 000 złotych brutto (projekty eksperymentalne)
  • do kwoty 6 000 złotych brutto (projekty inne)

Powyższe kwoty nie mogą być przekroczone – obowiązek przedstawienia kalkulacji zadania badawczego (wg. wzoru zał. 2) z podpisem Kierownika tematu i Kierownika Katedry (akceptacja Kwestury po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków).

Decyzją Senatu SGGW z dnia 30 maja 2011 roku ustalono narzuty dla wspomnianych wniosków:

Ogólnouczelniany 10%

Wydziałowy 10%

 

Lista dokumentów dostępnych na stronie Wydziału:

  1. Zasady wewnętrznego trybu konkursowego na Wydziale
  2. Wzór wniosku o realizacje zadania badawczego – zał. 1
  3. Kalkulacja zadania badawczego zał. 2.
  4. Wzór druku Decyzja Komisji zał. 3.
  5. Wzór druku Ocena projektu badawczego zał. 4

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster