photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


90 rocznica urodzin Prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego

czwartek 11.06.2015

90 rocznica urodzin Prof. dr. hab. Zbigniewa Boreckiego

W dniu 27 maja 2015 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 90. urodzin Profesora Zbigniewa Boreckiego. Organizatorem Jubileuszu był Samodzielny Zakład Fitopatologii Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

W uroczystości oraz w towarzyszącej jej Sesji Naukowej udział wzięło ponad 80 osób, reprezentujących polskie uczelnie rolnicze i polskie instytuty branżowe. Bardzo licznie przybyli także członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, pracownicy Zakładu Mykologii i Fitopatologii Leśnej (Wydział Leśnictwa, SGGW) oraz doktoranci i studenci rodzimego wydziału.


Uroczystość jubileuszową otworzyła oraz powitała wszystkich jej uczestników, zwłaszcza wnuka Profesora, Macieja Boreckiego kierownik Samodzielnego Zakładu Fitopatologii prof. Elżbieta Paduch-Cichal. W imieniu Władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zabrał głos prof. dr hab. Marek S. Szyndel, Prorektor do Spraw Współpracy z Zagranicą. Gratulacje z okazji Jubileuszu, a także słowa głębokiego uznania dla dorobku naukowego, i działalności dydaktycznej Jubilata wyraziła Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. Uroczysty charakter spotkania podkreśliła obecność Przewodniczącej Zarządu Głównego PTFit. prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, członka korespondenta PAN.

W dalszej części uroczystości listy gratulacyjne odczytali:

prof. Zofia Machowicz-Stefaniak – Lublin

prof. Małgorzata Korbin – Skierniewice

prof. Anna Tomczyk – SGGW w Warszawie

prof. Edward Arseniuk – IHAR Radzików

prof. Tomasz Kurowski – Olsztyn

prof. Zbigniew Korolewski – Poznań

prof. Stanisław Mazur – Kraków

Dr Dariusz Pańka – Bydgoszcz

Dr Wojciech Pusz – Wrocław

Niezwykle wzruszające było wystąpienie Szanownego Jubilata zaprezentowane w formie nagrania video. Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski wygłosił referat pt. ‚Działalność Profesora Boreckiego w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach’. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Selim Kryczyński ciepło wspominał Profesora Zbigniewa Boreckiego jako swojego Mistrza, doradcę i badacza.

Uroczystość Jubileuszu została połączona z Sesją Naukową pt. ‘Aktualne problemy w ochronie drzew owocowych i krzewów jagodowych przed chorobami w Polsce’. Wygłoszono 15 referatów. Zaprezentowano zagrożenie upraw sadowniczych przez różne gatunki grzybów, bakterii i wirusów, przedstawiono sprawców chorób, a także omówiono wykorzystanie metod integrowanej ochrony roślin przed chorobami. Na uwagę zasługuje prezentacja pt. ‘Laminaryna w ochronie roślin sadowniczych’ przedstawiona przez  dr Adama Słowińskiego – Dyrektora Marketingu i Rozwoju, Firma Arysta LifeScience (sponsor Uroczystości).

Na zakończenie, Prof. Elżbieta Paduch-Cichal podziękowała uczestnikom uroczystości jubileuszowej z okazji 90. urodzin Prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego.Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster