photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konkurs na prowadzenie badań naukowych

czwartek 7.05.2015

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

uprzejmie zawiadamia o wydziałowym konkursie na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale w roku 2015

Kompletne wnioski (zał. 1. i zał. 2) muszą być złożone w wersji elektronicznej on-line oraz w wersji papierowej (wydruki: wniosek – 2 egz., kalkulacja – 3 egz.)

Termin składania wniosków w formie elektronicznej do 20 maja 2015 r. (środa) do godz. 9:00. Wnioski znajdują się na stronie formularze.wobiak.sggw.pl.

Wersję papierową należy złożyć w Dziekanacie Wydziału do 20 maja 2015 r. do godz. 10:00. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych nie będzie rozpatrywany.

Wnioski mogą składać uczestnicy dziennych studiów doktoranckich (rok I, II, i III) i młodzi naukowcy (osoby, które w dniu 20 maja 2015 roku nie przekroczyły 35 roku życia) – patrz zasady trybu konkursowego. Osoby, które w zeszłym roku otrzymały fundusze w konkursie wydziałowym mogą startować w tegorocznym konkursie pod warunkiem złożenia do Dziekanatu do dnia 1 czerwca 2015 rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego z przyznanego w zeszłym roku grantu.

Zgodnie z decyzją Komisji Wydziałowej każdy wniosek zostanie przesłany do zaopiniowania przez dwóch recenzentów.

21 maja 2015 r. (czwartek) Komisja Wydziałowa wyznaczy recenzentów do przedłożonych wniosków

28 maja 2015 r. (czwartek) Komisja Wydziałowa ustali wstępny ranking złożonych wniosków, ewentualnie powoła superrecenzentów w przypadkach sprzecznych recenzji.

3 czerwca 2015 r. (środa) Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Są dwie kategorie wniosków:

  • do kwoty 8 000 złotych brutto (projekty eksperymentalne)
  • do kwoty 4 000 złotych brutto (projekty inne)

Powyższe kwoty nie mogą być przekroczone – obowiązek przedstawienia kalkulacji zadania badawczego (wg. wzoru zał. 2) z podpisem Kierownika tematu i Kierownika Katedry (akceptacja Kwestury po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków).

Decyzją Senatu SGGW z dnia 30 maja 2011 roku ustalono narzuty dla wspomnianych wniosków:

Ogólnouczelniany 10%

Wydziałowy 10%


Lista dokumentów dostępnych na stronie Wydziału:

  1. Zasady wewnętrznego trybu konkursowego na Wydziale
  2. Wzór wniosku o realizacje zadania badawczego – zał. 1 (należy wypełnić online – wzór do porównania)
  3. Kalkulacja zadania badawczego zał. 2 (należy wypełnić online – wzór do porównania)
  4. Wzór druku Decyzja Komisji zał. 3
  5. Wzór druku Ocena projektu badawczego zał. 4 (należy wypełnić online – wzór do porównania)

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster