photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową

wtorek 5.11.2013

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków na lata 2014 – 2016 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową.


Informacje ogólne

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, co odbywa się na podstawie decyzji Wspólnej Komisji, podjętej w oparciu o oceny projektów.

Projekt w dowolnej dziedzinie może być zgłoszony przez każdą jednostkę naukową.

Składanie wniosków

Wzór formularza jest do pobrania na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2014-2016-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chinska-republika-ludowa.html

Koordynatorzy polskich zespołów składają wnioski w 2 egzemplarzach wraz ze stosownymi podpisami, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Procedura konkursowa

Projekty oceniane są w Polsce i Chinach, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i Chinach.

Finansowanie

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i Chinach w czasie danego roku budżetowego.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Chin oraz koszty pobytu naukowców chińskich w Polsce. Strona chińska pokrywa koszty podróży naukowców chińskich do Polski oraz koszty pobytów naukowców polskich w Chinach.

Szczegółowe informacje na temat finansowania wymiany osobowej możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2014-2016-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chinska-republika-ludowa.html

Informacji na temat Programu udziela w Ministerstwie:

Małgorzata Piątek

tel.0 22 52 92 361

malgorzata.piatek@mnisw.gov.pl.

Informacje można uzyskać również w Biurze MPB: Malgorzata Ciborowska: tel. 318-41, malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster