photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uwaga Studenci studiów magisterskich (semestr 1) kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

niedziela 9.06.2013

Drodzy Studenci,
przypominam, że obowiązuje obecnie formularz wyboru tematu pracy dyplomowej oraz promotora. Student powinien wypełnić ten dokument uzyskując stosowne podpisy i przekazać go do dziekanatu (kopia może być przechowywana niezależnie w sekretariacie Katedry). Formularz powinni wypełniać wszyscy nowi magistranci i inżynieranci deklarujący obecnie temat pracy i promotora.

W przypadku studiów II stopnia wybór promotora powinien nastąpić już w pierwszym semestrze nauki gdyż w końcu tego semestru promotor, na podstawie zaawansowania pracy, zalicza studentowi ‘pracownię dyplomową’.

Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku Architektura Krajobrazu
Piotr Latocha

Załącznik nr 1
Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster