photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja dla studentów w związku z zakończoną sesją egzaminacyjną

wtorek 26.02.2013

W przypadku niezaliczenia modułu przez studenta w trybie określonym w § 20 Regulaminu Studiów, może być on zaliczony komisyjnie, na podstawie decyzji Dziekana, wydanej na umotywowany, pisemny wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń modułu, lub z inicjatywy własnej dziekana.


Student, który nie uzyskał określonej w programie dla danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS, może – na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej – uzyskać zgodę na warunkowy wpis na semestr kolejny, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

1) 6 punktów ECTS – dla studentów I roku:

2) 10 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat.


Jeśli studia niestacjonarne na danym kierunku trwają dłużej niż studia stacjonarne, wartości skumulowanego deficytu punktów ECTS wynikającego z planu studiów, umożliwiające rejestrację warunkową na kolejny semestr, są nie wyższe niż odpowiednio 8 i 12 ECTS.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster