photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

piątek 26.10.2012

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że studenci studiów niestacjonarnych, którzy mają w swoich programach obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, mogą w celu uzyskania zaliczenia realizować je:

1. Na terenie uczelni:

– w  ramach dodatkowych zajęć sportowych prowadzonych przez Studium WFiS    (bez konieczności wykupowana karnetu);

– zapisując się do grup prowadzonych w ciągu tygodnia, dla studentów studiów dziennych, w których są jeszcze wolne miejsca;

– poprzez uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowej  „Nordic walking” (kontakt-  mgr Agata Janowska pon. 13-14:30 pod tel. (22) 5935831);

– poprzez uczestnictwo w sekcjach AZS SGGW;

– poprzez członkostwo w grupie koncertowej „Promni”, w grupie tanecznej „Tropicana”, w chórze akademickim SGGW i w grupie sygnalistów myśliwskich „Akteon”;

– w zajęciach jazdy konnej w stajni dydaktyczej SGGW „Wolica”;

– wyczynowo uprawiając sport w wybranej dyscyplinie;

– poprzez uczestnictwo w zajęciach z rehabilitacji, korektywy i dla osób niepełnosprawnych;

– osoby trwale niezdolne do uczestnictwa w zajęciach praktycznych mogą również realizować te zajęcia w ramach zajęć teoretycznych prowadzonych przez Studium WFiS

(informacje o godzinach i miejscu realizacji zajęć znajdują się na stronie internetowej Studium WFiS http://wf.sggw.waw.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej w Studium.)


2. Poza terenem uczelni – uczestnicząc w dowolnych zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych w miejscu zamieszkania studenta potwierdzonych pismem od organizatora tych zajęć.Ostatecznego wpisu oceny dokonują jedynie pracownicy studium wychowania fizycznego w ramach dyżurów prowadzonych przez Studium WFiS zgodnie z grafikiem umieszczonym w gablocie informacyjnej Studium oraz na stronie internetowej. Wpisy będą odbywały się bezpośrednio po zakończeniu semestru zimowego.Kierownik SWFiS

mgr Marek Trzciński


Uwaga! 3 semestr studiów stacjonarnych inżynierskich – kierunek Ogrodnictwo

poniedziałek 8.10.2012

Proszę o uregulowanie zaległości za warunkową realizację przedmiotu Botanika. Oraz rozpoczęcie zajęć z tego przedmiotu w semestrze zimowym.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster